Zaznacz stronę

Chrześcijańska psychoterapia – podejścia i metody

Chrześcijańska psychoterapia – podejścia i metody

Chrześcijańska psychoterapia jest unikalnym podejściem do terapii, które z jednej strony integruje zasady wiary chrześcijańskiej z technikami psychoterapeutycznymi, z drugiej zaś odwołuje się do po prostu do Boga jako źródła zdrowia. W praktyce możemy wyróżnić dwa główne rodzaje chrześcijańskiej psychoterapii. Pierwszy rodzaj to psychoterapia prowadzona przez terapeutów, którzy są chrześcijanami, ale korzystają z tradycyjnych technik psychoterapeutycznych. Drugi to poradnictwo biblijne, które obejmuje specyficzne metody, takie jak poradnictwo noutetyczne czy też terapia „kod źródłowy”.

Psychoterapia prowadzona przez chrześcijan

Pierwszy rodzaj tego co nazywamy dziś chrześcijańską psychoterapią, w swej istocie nie jest nurtem psychoterapeutycznym, są to sesje prowadzone przez terapeutów, którzy są chrześcijanami i jednocześnie stosują techniki standardowej psychoterapii. Terapeuci ci integrują swoją wiarę z metodami terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, humanistycznej jak i innych. W tym podejściu kluczowe jest to, że terapeuta:

 • Wartości chrześcijańskie: Stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, takie jak miłość, współczucie i przebaczenie, co może wpływać na sposób prowadzenia terapii.
 • Modlitwa: W zależności od potrzeb pacjenta, modlitwa może być włączana do sesji terapeutycznych.
 • Duchowe wsparcie: Terapeuta może udzielać duchowego wsparcia i zachęcać pacjenta do poszukiwania bliskości z Bogiem jako części procesu zdrowienia.

Poradnictwo biblijne

Drugi rodzaj chrześcijańskiej psychoterapii to poradnictwo biblijne, które jest bardziej skoncentrowane na bezpośrednim wykorzystaniu Biblii jako głównego źródła mądrości i wskazówek terapeutycznych. W ramach poradnictwa biblijnego wyróżniamy dwa główne podejścia:

Poradnictwo noutetyczne – dla osób wierzących

Poradnictwo noutetyczne, zwane również „terapią konfrontacyjną”, zostało zapoczątkowane przez Jaya Adamsa. Skupia się na tym, aby:

 • Korygować błędy: Konfrontować pacjentów z ich grzechami i błędami, prowadząc ich do pokuty i zmiany zachowania.
 • Dawać wskazówki biblijne: Wykorzystywać konkretne wersety biblijne do adresowania problemów pacjenta.
 • Ewangelizacji: Wprowadzać pacjenta w relację z Jezusem Chrystusem jako centralny element procesu uzdrowienia.

Poradnictwo noutetyczne ma zastosowanie dla osób, które deklarują się jako osoby wierzące.

Terapia kod źródłowy – dla osób nienawróconych

Terapia kod źródłowy opiera się na przekonaniu, że wybór chrześcijańskiej drogi jest równoznaczny z odnalezieniem swojego duchowego źródła, a co z tym idzie źródła zdrowia psyche. Proces ten polega na trzech kluczowych elementach:

 • Głoszeniu Ewangelii: Skupia się na głoszeniu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie jako kluczowego elementu terapii.
 • Duchowym odrodzeniu: Pomaga pacjentom znaleźć nowe życie i nadzieję w wierze chrześcijańskiej.
 • Przemianie serca: Stara się doprowadzić do głębokiej przemiany wewnętrznej poprzez nawiązanie osobistej relacji z Bogiem, w myśl zasady, że pozostaje nam wiara nadzieja i miłość. 

Pneumologia

W chrześcijańskiej psychoterapii niektóre problemy zdrowotne mogą być interpretowane jako opętanie lub związanie demoniczne. W takim przypadku uzdrowienie następuje poprzez uwolnienie duchowe. Terapeuci mogą wówczas stosować modlitwy o uwolnienie i egzorcyzmy, wierząc, że niektóre schorzenia mają swoje źródło w duchowej opresji. Proces ten obejmuje:

 • Rozpoznanie duchowej opresji: Terapeuta stara się zidentyfikować, czy problemy pacjenta mogą mieć podłoże duchowe, takie jak opętanie lub związanie demoniczne.

 • Modlitwa o uwolnienie: Terapeuta prowadzi modlitwy mające na celu uwolnienie pacjenta od duchowych mocy, które mogą go dręczyć. Może to obejmować egzorcyzmy oraz inne formy duchowego wsparcia.

 • Duchowe wsparcie po uwolnieniu: Po przeprowadzeniu modlitwy o uwolnienie, terapeuta kontynuuje wsparcie duchowe pacjenta, pomagając mu zbudować silniejszą relację z Bogiem i utrzymać uzyskane uwolnienie.

 

Potrzeba powrotu do biblijnej tożsamości w Chrystusie

W kontekście chrześcijańskiej psychoterapii, istotnym aspektem jest powrót do biblijnej tożsamości w Chrystusie. Współczesny świat często oferuje różnorodne, nierzadko sprzeczne ze sobą wzorce tożsamości, które mogą prowadzić do zagubienia i poczucia pustki. Chrześcijańska terapia pomaga pacjentom zrozumieć, kim są w oczach Boga, i odkryć swoją prawdziwą tożsamość zgodnie z naukami Pisma Świętego.

Powrót do biblijnej tożsamości oznacza:

 • Odkrycie prawdziwej wartości: Pomaga pacjentom zrozumieć, że są bezwarunkowo kochani i akceptowani przez Boga, co może budować ich poczucie własnej wartości i pewność siebie.
 • Przyjęcie Bożego powołania: Wskazuje pacjentom, że mają wyjątkowe miejsce w Bożym planie i że ich życie ma głęboki sens i cel. Terapeuci zachęcają pacjentów do szukania swojego powołania i realizowania go zgodnie z biblijnymi zasadami.
 • Zgodność życia z wartościami biblijnymi: Uczy pacjentów, jak żyć zgodnie z wartościami chrześcijańskimi w codziennym życiu, co prowadzi do harmonii wewnętrznej i duchowego spełnienia.

Powrót do biblijnej tożsamości w Chrystusie jest kluczowy dla osiągnięcia pełni zdrowia psychicznego i duchowego. Pomaga pacjentom odnaleźć głęboką, trwałą radość i pokój, które wynikają z życia w zgodzie z Bożymi prawdami i przykazaniami.

Psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.

Świadome rodzicielstwo

W obecnych czasach bycie rodzicem to prawdziwe wyzwanie. Choć już utrzymanie dziecka wiąże się z dużymi kosztami, nie...