emocje

Emocje definiuje się jako reakcję afektywną o średniej intensywności i stosunkowo krótkim czasie trwania, której często towarzyszą zmiany w czynnościach ciała, odzwierciedlające stosunek jednostki do rzeczywistości. Emocje można sklasyfikować jako system obronny, ponieważ z psychologicznego punktu widzenia emocja wpływa na uwagę, zdolność i szybkość reakcji jednostki oraz ogólne zachowanie.Emocja jest stanem psychicznym wywołanym przez jeden lub więcej bodźców wewnętrznych lub zewnętrznych, który powoduje chemiczne zmiany ciała, reakcje behawioralne. Emocja jest w stałej współzależności z nastrojem, temperamentem, osobowością, nastrojem i motywacją osoby. Znaczenie słowa emocja w języku potocznym jest zupełnie inne niż w dyskursie akademickim.

Emocje, a nauka

Obecnie nie ma naukowego konsensusu co do definicji. Emocje często przeplatają się z nastrojem, temperamentem, osobowością, kreatywnością. Badania nad emocjami rozwinęły się w ciągu ostatnich dwóch dekad, przyczyniając się do wielu dziedzin, w tym psychologii, medycyny, historii, socjologii emocji i a także informatyki. Liczne teorie, które próbują wyjaśnić pochodzenie, funkcję i inne aspekty emocji, sprzyjają bardziej intensywnym badaniom na ten temat. Badania specyficzne dla pojęcia emocji obejmują opracowywanie materiałów stymulujących i prowokujących emocje.W niektórych teoriach wiedza jest ważnym aspektem emocji. Jednak inne teorie twierdzą, że emocje są odrębne i mogą poprzedzać wiedzę. Świadome doświadczanie emocji to mentalna prezentacja tej emocji z przeszłego lub hipotetycznego doświadczenia, które jest związane ze stanem przyjemności lub niezadowolenia.

Etymologia słowa emocje

Słowo „emocja” z jednej strony pochodzi od łacińskiego „emotionis”, co w tłumaczeniu oznacza impuls, który wywołuje reakcje z drugiej strony można ją przypisać słowu  łac. e movere, co oznacza „w ruchu”, a także łacińskiemu słowu emoveo — wstrząsać, podniecać. W psychologii definiuje się ją jako sposób postrzegania elementów i relacji między rzeczywistością a wyobraźnią, wyrażanych fizycznie poprzez funkcje fizjologiczne, takie jak mimika twarzy czy tętno, i prowadzących do reakcji behawioralnych, takich jak agresja czy płacz.Współczesny termin emocja pojawił się około roku 1830. „Nikt nie odczuwał emocji do około roku 1830. Zamiast tego odczuwali inne rzeczy – „namiętności”, „problemy  duszy”, „uczucia moralne” – i wyjaśniali je zupełnie inaczej niż my zrozumieć dzisiejsze emocje.

Klasyfikacja emocji

Klasyfikacja emocji nie jest uniwersalna i zależy od kontekstu kulturowego, chociaż niektóre emocje mają charakter międzykulturowy, są uniwersalne. Niektórzy rozróżniają emocje funkcjonalne i dysfunkcyjne, argumentując że są emocje (funkcjonalne), które  przynoszą korzyści i są takie które działają na naszą niekorzyść. Inny sposób klasyfikacji emocji zależy od możliwego celu. W zależności od długości doświadczenia można wyróżnić epizody emocjonalne (krótkotrwałe) i nastroje emocjonalne (porównywalne z cechami charakteru). Inni specjaliści zaliczają emocje do bardziej ogólnej kategorii „stanów emocjonalnych”.

Podstawowe emocje

  • Smutek
  • Radość
  • Gniew
  • Strach

Manifestacje emocji

  • Manifestacje mimiczne – Wyraz twarzy to uniwersalny sposób wyrażania emocji wśród ludzi, niezależnie od rasy i przynależności społecznej. Ośrodek rozpoznawania emocji znajduje się w prawej półkuli mózgu i ma inną lokalizację niż ośrodek rozpoznawania twarzy. Istnieje tak zwane zjawisko „zarażenia emocjonalnego” – emocje, zwłaszcza wśród zwierząt stadnych, przejawiające się w zachowaniu jednego osobnika, wywołują podobne emocje u innych osobników obserwujących te objawy. W środowisku ludzkim efekt ten jest również obecny i jest szczególnie zauważalny w zachowaniach tłumów.
  • Mikroekspresje –  Zgodnie z teorią Paula Ekmana emocjom osoby towarzyszą mikroekspresje, krótkie, mimowolne mimiki (mikroekspresja trwa od 40 do 200 milisekund) pojawiające się na twarzy osoby, gdy próbuje ukryć lub stłumić emocję. Mikroekspresje nie podlegają świadomej kontroli, to znaczy pojawiają się niezależnie od pragnienia osoby.

Odpowiedź emocjonalna

Reakcja emocjonalna jest operacyjną reakcją emocjonalną na bieżące zmiany w otoczeniu podmiotu (np. można zobaczyć piękny krajobraz i podziwiać go). Reakcja emocjonalna zależy od pobudliwości emocjonalnej osoby. Syntonia to jeden z rodzajów reakcji emocjonalnej. Syntonia to umiejętność harmonijnego reagowania na stany innych ludzi i ogólnie na zjawiska otaczającego świata (poczucie harmonii z naturą, z ludźmi lub człowiekiem). To jest emocjonalne współbrzmienie. 

emocje (psychoterapia, pomoc psychologiczna) - powiązane artykuły:

PTSD – zespół stresu pourazowego (objawy i leczenie)

PTSD – zespół stresu pourazowego (objawy i leczenie)

Zespół stresu pourazowego to ciężki stan psychiczny, który pojawia się w wyniku pojedynczego lub powtarzającego się zdarzenia, które ma bardzo silny negatywny wpływ na psychikę jednostki ((wojna, klęski żywiołowe, wypadki, przestępstwa, nadużycia itp.). Traumatyczny charakter zdarzenia jest ściśle związany z poczuciem własnej bezradności z powodu niemożności skutecznego działania w sytuacji niebezpiecznej.

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa to zaburzenie odżywiania polegające na nieprawidłowym spożywaniu pokarmów. To zaburzenie odżywiania charakteryzujące się powtarzającymi się napadami przejadania się, a przy tym do nadmiernej troski o kontrolę masy ciała, co prowadzi do podjęcia ekstremalnych środków mających na celu zmniejszenie wpływ tego, co się zjadło masę ciała.

Samookaleczanie się

Samookaleczanie się

Samookaleczenie to celowe uszkadzanie własnego ciała z przyczyn wewnętrznych bez intencji samobójczych. Samookaleczenie występuje jako objaw wielu zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim depresji. Najczęstszą formą samookaleczenia jest kaleczenie skóry i...

Nadużycia emocjonalne – przemoc emocjonalna

Przemoc psychiczna lub przemoc emocjonalna charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jedna osoba w jakimś celu naraża inną osobę na zachowanie, które powoduje uraz psychiczny. Wykorzystuje w ten sposób słabości innych do uzyskania własnych satysfakcji. Nadużycia...

Wybierz terapeutę:

Jesteś psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą?

Jeśli niesiesz pomoc psychologiczną pacjentom, dopisz się do naszej ogólnopolskiej bazy psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i innych osób niosących psychologiczną pomoc.